13

Phù thủy kể chuyện

Categories: Dating

Course Content

Danh sách bài học

 • Tuần 1 – Cách giới thiệu một câu chuyện và đo lường mức độ hứng thú
  35:22
 • Tuần 2 – Nguyên tắc nhịp nhàng
  00:00
 • Tuần 3 – Tạo tình huống để mở đầu
  00:00
 • Tuần 4 – Thái độ giả tạo
  00:00
 • Tuần 5 – 4 Loại câu chuyện
  00:00
 • Tuần 6 – Dạng thứ hai
  18:16
 • Tuần 7 – Dạng thứ ba
  00:00
 • Tuần 8 – Dạng thứ tư
  00:00
 • Tuần 9 – Rõ ràng và bị động
  00:00
 • Tuần 10 – Mong muốn thầm kín
  00:00
 • Tuần 11 – Đối phó với các xung đột
  00:00
 • Tuần 12 – Cái kết
  00:00
 • Tuần 13 – Hãy cho xem, đừng chỉ kể
  00:00
 • Tuần 14 – Mô tả vào chi tiết
  00:00
 • Tuần 15 – Dựa vào cảm xúc
  00:00